Stavebný dozor

Potvrdenie "Stavebný dozor" + stavebný denník v Exceli  za 89€

                 Stavebný dozor má pre investora veľký význam. Profesionálny a kvalitný stavebný dozor je zárukou, že všetky financie stanovené a dohodnuté k stavbe nebudú prekročené a celá činnosť stavby bude riadená tak, aby boli splnené všetky zákonné normy, projektová dokumentácia, a tiež splnené všetky očakávania investora.

 

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Kto môže vykonávať činnosť "Stavebný dozor"?

Stavený dozor môže vykonávať osoby,  ktoré majú vydané  osvedčenie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Na stránke www.sksi.sk sú sú zverejnené odborne spôsobilé osoby vykonávajúce činnosť "stavebný dozor".

Akú úlohu má "Stavebný dozor"?

Úlohou stavebného dozoru je kontorla dodržiavania technologických postupov a technických parametrov pri stavebnej činnosti. Kontroluje a sleduje, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia a tak, aby pri uskutočňovaní stavby nebola ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia pracovníkov na stavbe. Sleduje, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru stanovenú zákonom o životnom prostredí a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy. Všetky činnosti vykonáva v zmysle zmluvy, v ktorej má stanovenú presnú náplň aj rozsah činnosti.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info