Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PREDÁVAJÚCI:

(meno a priezvisko / názov)
IČ:
DIČ:
so sídlom:
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu ......, oddiel...., vložka č......
kontaktné údaje:
email
telefón
www

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
emailová adresa spotrebiteľa ..............

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

V.............. dňa ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info