Technické vlastnosti

Tepelný odpor

       Odpor (R) obvodovej konštrukcie je rozhodujúcou veličinou stavebnej techniky v obytných budovách a je to vlastne schopnosť konštrukcie izolovať a znížiť únik vnútorného tepla - energie na minimum. To znamená, že znova ide o cenu a peniaze, ktoré zaplatíme za prevádzku budovy z hľadiska úniku energie. Kvantita uniknuvšieho tepla závisí od tepelného odporu a od plochy cez ktorú toto uniká. Z hľadiska plochy vonkajšieho plášťa je najideálnejší tvar guľa, čo z konštrukčného hľadiska v stavebnej technike znamená kruhové a oblúkové steny. Pre jednoduché porovnanie plochy plášťa s pravouhlými rohmi a oblúkového, môže byť rozdiel až 13 % v prospech oblúku. Toto hľadisko maximálnych úspor úniku energie dosiahnuté sofistikovanou konštrukciou obvodového plášťa, otvorov, strechy a spodnej podlahy definuje nízkoenergetické stavby. V našich podmienkach je systém STABIZOL jednoznačne najvhodnejší na takýto účel, a to aj preto, že je možné z neho postaviť kruhový dom. Okrem tepelného odporu je kvalita v stavebných konštrukciách definovaná aj optimálnou vnútornou klímou v súvislosti s prievzdušnosťou – difúziou vodných pár, tepelnou akumuláciou, často aj nepriezvučnosťou.

       Pokiaľ sa pozrieme na teplotnú krivku prestupu tepla sendvičovej konštrukcie Stabizol zistíme, že vnútorná, tepelnou izoláciou odizolovaná vrstva tvárnic, slúži ako akumulátor tepla, zároveň tvárnice s pórami a komorami umožňujú ľahkú difúziu vodných pár, difúzny odpor je rovný 40cm hrubej tehly. Rosný bod je v izolačnej vrstve medzi tvárnicami, pokiaľ dôjde ku kondenzácii vodnej pary deje sa to na stene tvárnic vonkajšej vrstvy – pričom tento jav nemá žiadny negatívny vplyv na konštrukciu ani vnútornú pohodu v interiéry. Aj z tohto hľadiska je dôležitý výber tepelnej izolácie. Táto by mala byť priedušná a vysokoizolačná, vhodné sú vatové izolácie zo sklennej vaty, celulózové tvrdnúce peny alebo drtený polystyrén. Na izoláciu nie sú kladené iné požiadavky a preto môže byť napr. recyklovaná alebo druhotriedna, napr. recyklovaný drvený polystyrén, cena » 200 Sk/m2 pri hrúbke 20 cm. Tepelný odpor tvárnice 100 mm je len R = 0.2 m2KW-1 . Na zabezpečenie stability obidvoch vrstiev tvárnic sa používajú pozinkované spony v tvare U. Tieto zabezpečujú, že sa konštrukcia správa súrodo a to aj vzhľadom bočné tlaky a vzper. Pozinkované spony tvoria 0,0006% plochy a teda minimálny tepelný most . Spony – sa vyrábajú z pozinkovaného oceľového drôtu na obidvoch koncoch zahnuté do pravého uhla s presahom 15 mm, pevnosť v ťahu materiálu spôn je min. 550 MPa, dĺžky spôn sú v závislosti od šírky konštrukcie 150 mm (pre šírku konštrukcie 300 mm), 250 mm (pre šírku konštrukcie 400 mm) a 300 mm (pre šírku konštrukcie 450 mm). Minimálna spotreba spôn na jednotku plochy: 4 spony na 1 m2 (f = 6 mm, 10 Sk/ks ).
Tepelná akumulácia
Prestup tepla, prechod tepla, sálanie. Účinná tepelná akumulácia vrstvy stavebného materiálu závisí od mernej tepelnej kapacity materiálu /c=J.kg-1.K-1/ konštrukcie, čo následne súvisí s objemovou hmotnosťou materiálu, tá je pri betóne vysoká a tiež od izolačnej vrstvy, ktorá túto nakumulovanú teplotu udrží v interiéry. Obvykle materiály s dobrou akumulačnou schopnosťou, majú aj vysokú tepelnú vodivosť, preto je žiadúce na udržanie tepla v interiéry, tento tepelný most prerušiť. Z tohto hľadiska sú sendvičové konštrukcie z betónových tvárnic STABIZOL s izoláciou v strede, alebo na vonkajšej strane ideálne.


Zvuková nepriezvučnosť

    Zvuk sa od zvislej deliacej konštrukcie sčasti odrazí, alebo je ňou pohltený a časť prenikne. Keďže odraz je závislý od povrchovej úpravy, rozoberieme schopnosť konštrukcie STABIZOL pohltiť zvuk, aby sme dospeli k záveru aká časť zvuku konštrukciou prenikne a definuje zvukovú nepriezvučnosť konštrukcie. Merítkom vhodnosti materiálov na pohltivé zvukoizolačné konštrukcie je vlnový odpor Z /N.s.m-3/ =objemová hmotnosť x rýchlosť šírenia pozdĺžnych vĺn. Táto rýchlosť závisí od pružnosti materiálu. Betón má vysokú objemovú hmotnosť a sečnicový modul pružnosti je 4600 MPa, čo takúto konštrukciu zaraduje medzi vysoko zvukovo-nepriezvučné konštrukcie. Ďalšia veličina priamo úmerná horeuvedenému je zvukový útlm, tvárnica Stabizol má hodnotu zvukového útlmu = 56 dB.


Statika a stabilita - trvácnosť


      V systéme Stabizol bola dodržaná zásada efektivity prísneho delenia funkcií jednotlivých materiálov. V praxi to znamená, že nosná vrstva tvárnic je navrhnutá tak , aby bola maximálne únosná, pričom tepelný odpor tvárnic je druhoradý. Tepelnoizolačnú funkciu v konštrukcii splní kvalitná tepelná izolácia, na ktorú sa nekladú iné požiadavky a to ani požiadavky samonostnosti, takže môže byť napr. sypaná /piliny, slama, drtený polystyrén/. Jednoduchá skladba /M10-M10/ je z tvárnic tvorená tak, že v obidvoch rovinách vyčnievajúci nos vytvára väzbu perodrážka, ďalej v horizontálnom priereze zabezpečí, aby betón dosadal na betón a tmeliaca výplň bola tiež z betónovej mazaniny s rovnakou únostnostnosťou. Táto skladba zásadným spôsobov zvýši celkovú únostnostnosť a stabilitu takejto konštrukcii vzhľadom k zaužívaným spôsobom murovania, keď 1cm hrubá maltová vrstva medzi tvárnicami tvorila niekoľkonásobne slabší prvok v konštrukcii, pričom ani priečne stienky štandardne používaných murovacích tvárnic vo vertikálnom smere nedosadali na seba a teda z hľadiska nosnosti neboli efektívne. Z praktického hľadiska, je únosnosť betónových tvárnic v systéme Stabizol približne 2-krát vyššia, ako tvárnic s rovnakým obostavaným objemom. To znamená možnosť stavať nosnú obvodovú stenu do výšky 2 až 3 nadzemných podlaží v závislosti na zaťažení stropných konštrukcií . Priemerná pevnosť muriva v tlaku je 1,7 MPa, výpočtová podľa STN P ENV 1996-1-1 je 0,7 MPa, priemerná pevnosť tvárnice v tlaku je 9 N/mm2. Konštrukciu nosnej steny je možné variabilne posilniť najmä tvárnicami so zabudovaným stĺpom MS10. Tieto vlastnosti boli certifikované na základe preukazných skúšok v skúšobni TSÚS Bratislava.

      Základné tvárnice M10 v systéme Stabizol, dopĺňa tvárnica MS10. Takto možno v násobkoch 60 cm posilniť jednu alebo aj obidve priečky a následne celý nosný múr aj v závislosti od toho či sa vymedzené poloblúkové komory vystužia oceľou a zalejú betónovou zmesou. Nosný systém – napr.ž-b nosníky, alebo prefa panely, sa potom ukladajú na vytvorené stĺpy. Zosilnená skladba nosných stien systému Stabizol je použiteľná na nosnú stenu do 4-5NP.


Difúzia vodných pár

      Schopnosť materiálov prepúšťať vzduch a vodu vplýva na klímu v interiéry, ale aj na teplotechnické vlastnosti materiálov. Vlhký materiál – má väčšiu tepelnú priepustnosť. Difúzia vodných pár sa riadi podobnými zákonitosťami ako tepelná priepustnosť konštrukcie. V našich klimatických podmienkach a aj z hľadiska zníženia ceny prevádzky je dôležité, aby zvislá obvodová konštrukcia bola optimálne paropriepustná a vytvárala tak predpoklady pre prirodzenú klímu v interiéry aj bez použitia technickej klimatizácii. Parotesná zábrana vo zvislej konštrukcii síce eliminuje tepelné straty vzniknuté zvýšenou vlhkosťou, ale zabráni prievzdušnosti a vetraniu prostredníctvom stien a udusí vnútornú klímu. Difúzny odpor je závislý od hrúbky steny a od súčiniteľa difúzie vodných pár. Difúzny odpor vzduchovej medzery je rovný nule a pary prestupujú rovnomerne od miesta s vyšším difúznym potenciálom k miestu s nižším potenciálom. Takže v prípade systému Stabizol je celkový difúzny odpor múru súčtom odporov priečnych stienok v tvárniciach – to jest ekvivalent 12 cm betónu. Betón ako materiál má v porovnaní s pálenou tehlou 3-krát väčší difúzny odpor. Difúzny odpor dvojvrstvového múru systému Stabizol je približne rovný tehlovému murivu o hrúbke 36 cm, čo predstavuje ideál v našich klimatických podmienkach.


Protipožiarne vlastnosti


     Betón a výrobky z neho sú nehorľavé a vo všeobecnosti veľmi odolné voči ohňu, k zborteniu následkom vysokej teploty od ohňa dochádza po dlhej dobe aj to v súvislosti s ďalšími vplyvmi, napr. náhle ochladenie, resp.premočenie. Podľa vypracovaného posudku z protipožiarneho hľadiska sú výrobky STABIZOL automaticky zaradené do triedy A - nehorľavé. Podľa STN730821 a metodiky Ing.Reichla požiarna odolnosť 100 mm priečky má minimálnu požiarnu odolnosť 45 min., zdvojená stena až 90 min. Z týchto ukazovateľov vyplýva, že sú vhodné nielen na všetky nosné a samonosné vertikálne konštrukcie v občianskej zástavbe, ale možno ich efektívne použiť aj ako jednoduché požiarne steny, výťahové šachty, požiarne deliace pásy a podobne.


Zdravotná nezávadnosť - tradícia odskúšanosť materiálu, ekologičnosť

       Veľmi dôležitým hľadiskom posudzovania kvality stavebného materiálu je jeho zdravotná nezávadnosť a ekologickosť. Nie že by sa na trhu vedome vyskytovali materiály, ktoré by boli preukázateľne zdravotne závadné, avšak z histórie stavebníctva vieme, že sa objavovali a určite aj objavujú nové syntetické materiály, ktorých zdravotnú závadnosť nemožno jednoznačne preukázať v prvom období uvedenia na trh. Takže ich osvedčenie je závislé na dlhšom časovom období používania. Čo sa týka ekologického hľadiska je dôležité množstvo energie a únik spalín, potrebných na výrobu objemovej jednotky materiálu, nutnosť a spôsob recyklácie po dožití, prípadne vznik iných škodlivín súvisiacich s výrobou, inštaláciou alebo distribúciou materiálu. Aj z týchto hľadísk sa dá vyhlásiť betón /umelý kameň/ zo štrku, cementu a vody za mimoriadne ekologický, prírodný, zdravotne nezávadný, historicky odskúšaný, bez možných negatívnych prekvapení.
Hydroizolačné schopnosti spodnej stavby, mrazuvzdornosť

       Stavebný systém Stabizol a tvárnice, ktoré tvoria vertikálne konštrukcie z neho majú veľmi užitočnú vlastnosť - izolujú vlhkosť. To je spôsobené tým, že v tenkých stienkach v tvárnici so vzduchovými komorami nevzlína vlhkosť vyššie, ako je 1.5 násobok šírky najhrubšej stienky. V praxi to znamená, že sa vlhkosť dostane maximálne do 5 cm výšky a šírky tvárnice, a aj tá vplyvom prúdenia vzduchu rýchlo vyschne. Staviteľ preto používa prvý rad ako izoláciu proti vlhkosti, druhý rad je navždy suchý. Na betónovom základe, ak je nad terénom, sa nepoužíva žiadna izolácia proti vlhkosti pod murivo nakoľko nie je potrebná. To samozrejme neplatí pre izoláciu proti tlakovej vode, pokiaľ sa táto vyskytne, použitie príslušnej izolácie je žiadúce. V betónových konštrukciách mrazuvzdornosť závisí od vlhkosti betónu, nakoľko suchý betón je absolútne mrazuvzdorný a k mechanickému namáhaniu vo vzťahu k zmrazovacím cyklom dochádza, len vplyvom rozťažnosti ľadu v póroch a medzerách v zmrznutom betóne. Betón je však relatívne vysoko odolný aj zmrznutý ako vlhký - to jest niekoľko 100-cyklov. V súvislosti s nízkou nasiakavosťou možno vyhlásiť, že systém Stabizol je aj z hľadiska mrazuvzdornosti jeden z najvhodnejších materiálov na nosné vertikálne konštrukcie.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie